شرح بازیها:

Color Match
بازی کن
شرح: مربع های همرنگ را به هم متصل کنید، برای این کار مربعهای افقی، عمودی و زیگ زاگی را در نظر بگیرید.

You May Also Like

Bottle Blast
Ball Physic Game
Doodle God