شرح بازیها:

Brick Out
بازی کن
شرح: هدف این بازی تخریب تمام اجرها و پرتاب تقویتی ها برای عبور از یک مرحله و رفتن به مرحله دیگر است.

You May Also Like

Brick Out
Double Stickman
Fall Jump Roll