شرح بازیها:

Tom Skate
بازی کن
شرح: تام یک گربه است که در راه خانه اش که در شهر واقع شده باید از موانع دور بماند و تاجایی که می تواند سکه جمع کند.این بازی ماجراجویانه با حرکتهای ساده است.

You May Also Like

Fall Jump Roll
Double Stickman
Brick Out