شرح بازیها:

Fall Jump Roll
بازی کن
شرح: با یک حرکت لمسی، سقطو کنید، بپرید و غل بخورید.

You May Also Like

Brick Out
Fall Jump Roll
Double Stickman