شرح بازیها:

Double Stickman
بازی کن
شرح: در این بازی جذاب از سقوط آدمک باید دو آدمک را در یک زمان کنترل کنید و از موانع دور بمانید.

You May Also Like

Brick Out
Double Stickman
Fall Jump Roll