شرح بازیها:

Avoider
بازی کن
شرح: مراقب باشید تیر به زانوهایتان اصابت نکند، از آنها دور بمانید تا امتیاز بالاتر به دست آورید.

You May Also Like

Flap Cat
Avoider
Dingo The Dragon