شرح بازیها:

Avoider
بازی کن
شرح: مراقب باشید تیر به زانوهایتان اصابت نکند، از آنها دور بمانید تا امتیاز بالاتر به دست آورید.

You May Also Like

Battleships
Planet Defense
Laser Adventures