شرح بازیها:

Mole Smash
بازی کن
شرح: موشها را از مزرعه خود دور نگاه دارید، بدین منظور باید سر آنها را خرد کنید.

You May Also Like

Planet Defense
Laser Adventures
Battleships