شرح بازیها:

Lucha Wrestling
بازی کن
شرح: بازی کشتی لوچا بازی کاملی است که در آن باید دشمن را با مهارتهای کشتی شکست دهید، به رقیب اجازه دهید نزدیکتان شود.

You May Also Like

Battleships
Planet Defense
Laser Adventures