شرح بازیها:

Jump Guy
بازی کن
شرح: این دوست کوچک را کنترل کنید و به هدف دست یابید. هرچقدر سریعتر باشید، ستاره های بیشتری دریافت می کنید. از شکافها و موانع عبور کنید.

You May Also Like

Laser Adventures
Battleships
Planet Defense