شرح بازیها:

شرح: چپ یا ر است را لمس کنید و توپ را ایمن کنید.

You May Also Like

Alien Galaxy War
Duet
Fast