شرح بازیها:

شرح: چپ یا ر است را لمس کنید و توپ را ایمن کنید.

You May Also Like

Fast
Alien Galaxy War
Duet