شرح بازیها:

Bird Copter
بازی کن
شرح: با پرنده که بالا و پایین می رود، مثل یک پرنده بلند پرواز کن، اما در راه موانع بسیاری وجود دارد.

You May Also Like

Alien Galaxy War
Duet
Fast